top of page

สยาม แทคเคิล เทคโนโลยี

Siam Tackle Technology Co., Ltd.

Picture15.jpg

พันธกิจ

  • มีความรับผิดชอบในงานอุตสาหกรรมให้ได้คุณภาพและยกมาตรฐานการทำงาน การก่อสร้าง เครื่องจักร และดำเนินงานเสร็จทันเวลา ภายในงบประมาณที่กำหนด

  • รักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำของบริษัทอุตสาหกรรม

  • สร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า

  • มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคชั้นสูงโดยใช้งบประมาณที่สามารถแข่งขันได้

  • เป็นบริษัทอุตสาหกรรมครบวงจรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท

วิสัยทัศน์

"ยกระดับอุตสาหกรรมทุกมิติ

เพื่อมาตรฐานใหม่ในอนาคต" 

สยาม แทคเคิล เทคโนโลยี

Siam Tackle Technology Co., Ltd.

Picture27.jpg
bottom of page