top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

งานปรับปรุง M-Flow

ที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

บทบาท

ผู้ปรับปรุงโครงการ

ประเภทโครงการ

การก่อสร้าง

วันที่

ส.ค.2021 - มี.ค. 2022

งานปรับปรุงด่านเก็บเงินแบบไม่มีไม้กั้น M-FLOW บริเวณด่านเก็บเงิน กรมทางหลวง มูลค่า 25 ล้านบาท

bottom of page