top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

งานทำแท่งแบริเออร์ บ.ทาซ่าอินดัสเทรียล จก.

บทบาท

ผู้จัดการโครงการ

ประเภทโครงการ

การก่อสร้าง

ที่ตั้ง

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

งานทำแท่งแบริเออร์ บ.ทาซ่าอินดัสเทรียล จก.
สังกัดกรมทางหลวง
(ทางหลวงหมายเลข 333 สัตหีบ-เขาบายศรี ระยะทาง 900 เมตร)

bottom of page