top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

งานทำแท่งแบริเออร์ บ.ทาซ่าอินดัสเทรียล จก.
สังกัดกรมทางหลวง
(ทางหลวงหมายเลข 333 สัตหีบ-เขาบายศรี ระยะทาง 900 เมตร)

บทบาท

ผู้จัดการโครงการ

ประเภทโครงการ

การก่อสร้าง

ที่ตั้ง

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

งานทำแท่งแบริเออร์ บ.ทาซ่าอินดัสเทรียล จก.

bottom of page