top of page

*เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ stt_2001@hotmail.com จะทำงานได้รวดเร็วขึ้นเมื่อคุณต้องการขอใบเสนอราคาในงานการก่อสร้าง

** เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ siamtackle2001@gmail.com จะทำงานได้รวดเร็วขึ้นเมื่อคุณต้องการ การปรึกษาข้อมูลโครงการหรือต้องการความช่วยเหลือทางด้านการก่อสร้างและเครื่องจักร

***หากต้องการใบเสนอราคาสินค้าอุตสาหกรรมแบบเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ทางอีเมล support@maxdetails.com

bottom of page