top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

งานติดตั้งฝ้าลามิเนทสถานีรถไฟฟ้า MRT บางหว้า (สายสีน้ำเงิน)

ที่ตั้ง

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

บทบาท

ผู้จัดการโครงการ

ประเภทโครงการ

งานปรับปรุง

งานติดตั้งฝ้าลามิเนท MRT บางหว้า

bottom of page