top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

งานติดตั้งฝ้าลามิเนท MRT บางหว้า

ที่ตั้ง

บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

บทบาท

ผู้จัดการโครงการ

ประเภทโครงการ

งานปรับปรุง

งานติดตั้งฝ้าลามิเนทสถานีรถไฟฟ้า MRT บางหว้า (สายสีน้ำเงิน)

bottom of page