top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

งานติดตั้งท่อโรงแรมลารอยัลบีช พัทยา

ที่ตั้ง

พัทยา ชลบุรี

บทบาท

ผู้จัดการโครงการ

ประเภทโครงการ

ปรับปรุงระบบ (Infrastucture)

งานติดตั้งท่อ PPR โรงแรมลารอยัลบีช พัทยา จำนวน 36 ชั้น
มูลค่า 3 ล้านบาท

bottom of page