top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

GettyImages-1190411433_edit 1.jpg

งานติดตั้งฝ้าอาคารรัฐสภา

ที่ตั้ง

เกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บทบาท

ผู้ดูแลระบบการสร้าง

ประเภทโครงการ

การก่อสร้าง

วันที่

2020

งานติดตั้งฝ้าอะลูเซลลิ่ง/อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เกียกกาย

bottom of page