top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

งานติดตั้งฝ้าอาคารรัฐสภา

ที่ตั้ง

เกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บทบาท

ผู้ดูแลระบบการสร้าง

ประเภทโครงการ

การก่อสร้าง

วันที่

2020

งานติดตั้งฝ้าอะลูเซลลิ่ง/อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เกียกกาย

bottom of page